Nokta

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 61.34 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6304
Download Read Online
11.00 Açıköğretim 18.12 Yalan Rüzgârı-99 19.05 Akşam Bülteni 19.20
Desperado-5 20.05 Toplu Müzik Programları 20.30 İslam ve Toplum 21.00 Müzik
Dünyasından 21.30 Gün ve Ekonomi 22.00 Katts ve Kopeğı-20 22.30 Gece
Bülteni 23.05 italya'ya Doğru 23.30 Dünya Eğleniyor 20.00 Konulu Cizgıfilm "
Sherlock Holmos ve Dört İmza" 21.50 80 Günde Devri Âlem-3 22.20 Show "
Arthur C. Clarke'ın Garip Düşler Dünyası-6 22.45 TV'de Türk Sineması "Selamsız
Bandosu" 'Two ...

Varl K

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 36.85 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1707
Download Read Online
ÇOC 030 80 GÜNDE DEVRİ ÂLEM / Jules Verne 014.ÇOC.031 ÖMER
SEYFETTİN'DEN SEÇMELER l 014.ÇOC.032 ÖMER SEYFETTİN'DEN
SEÇMELER II 014 ÇOC 033 ÇOCUK KALBİ / Edmondo de Amids 01 4. .... ADAM
/C.lshenvood TERAZİNİN HÜZNÜ / J .Bertrand TİTREK BACANAK / J.D.Salinger
UYUYAN ADAM / G. Perec UZUN SÜRMÜŞ BİR GÜNÜN AKŞAMI / Büğe Karasu
VOYICIR 2 / Ahmet Güntan-Lale Müldür VVITTGENSTEIN'IN YEĞENİ / T.
Bernhard 30.000 O 45.000 ...

Osmanl Mi M R Sinde F Tih Devri 855 886 1451 1481

Author: Ekrem Hakkı Ayverdi
Publisher:
ISBN:
Size: 63.17 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2302
Download Read Online
cir, 26 — 40 okka nişasta, 27 — 150 dirhem safran, 28 — 80 dirhem biber, 29 —
Remazar geceleri için 25 kile pirinç ve "71,5 okka y?.ğ verilib, sâir harç Cum'a
geceleri gibi olacakdır. Bu pişen yemeklerin tevzî'i de şöyledir: 1 — Her müsâfire
geldiği sa'at 50 dirhem bal ve 100 dirhem fodula, 2 — 4 er kişilik 40 sofra için
pilâva 2 kile pirinç ve 6 okka yağ, 3 — Her sofraya 2 parça yahni, 4 — ve 4 fodula
, 5 — Adamına göre zerde dahî pişirilecek, 6 — Her sofraya 100 dirhem pirinç,
100 ...

The Turks Ottomans 2 V

Author: Murat Ocak
Publisher:
ISBN:
Size: 44.11 MB
Format: PDF
View: 5749
Download Read Online
(1994b), "Tanzimat devri ve sonrası idarî teşkilat" ODMT, İstanbul. Osmanlı
Ansiklopedisi ... ÖKÇÜN, Gündüz (1984), Osmanlı sanayii, 1913-1915
istatistikleri, istanbul. , (1997), Osmanlı sanayii 1913. 1915 yılları sanayii istatistikl
, Tarihi istatistikler dizisi, Ankara. ÖKÇÜN, G., Boratav, K.. Pamuk Ş. (1985). "
Osmanlı devletinde ücretler", TCTA, m. ÖZBAY. Rahmi ... ÖZCAN, Abdülkadir (
1982), "Fatih'in teşkilat kanunnamesi ve nlzam-ı alem İçin kardeş katli meselesi",
IÜEF. TD. İstanbul. — .

Sanat Tarihi Y Ll

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 40.51 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5612
Download Read Online
Karşılıklı güvercinler de ölen kişinin ruhunu sembolize etmektedir. Bu yüzden
ölen kimseye «uçtu» denmesi onun ruhunun kuşa benzetilerek semaya veya yer
altına tanrısına kavuştuğuna işaretti80 (Resim 21-22). İşte burada tasvir olunan
kompozisyon iki yan yüzde kahramanlıkları anlatılan ... Çeşitli milletlerin
bayraklarına âlem olmuş kuş ve kartallar, Türk Sanatında da aynı ifadeler içinde
görülmektedir02. Kültigin'in mezar anıtındaki heykelinde Çin üslûbunda (Resim 5
) 63 tasvir ...

S R T M Staki M

Author:
Publisher:
ISBN: 9786058686038
Size: 24.61 MB
Format: PDF
View: 4075
Download Read Online
Bu medrese medar-1 fahr-l timmet olan pek gok fuzelaya mense olmusistibdadIn
ca-be-ca alem-iilm tiirfana agmls oldugu harb-iumuminin tahribat-1
mtitevaliyyesindenbi'n-nisbe masun kalmisdur. ... Artikigfal devri huldletmisdi.
Zaten de'b-i istibdadin la-yetegayyer disturubunu iktiza etmez miydi? -yle oldu.
Hükumet-imahalliyye canibinden -suة Nitekim ret-i hakdangörtinerek-talebeye
bazl tebligat vuku'buldu. Zavallular bu dam-lihtiyalin sa'sa'asIna kapildilar.
Tebligatin htisn-iniyyete ...

T Rkiye Diyanet Vakf Sl M Ansiklopedisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 68.12 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4005
Download Read Online
Bâbürlü devri tarihçileri. Ci- hanârâ'nın 1658 den sonraki hayatını ibadetle ve
eser yazmakla geçirdiğini belirtirler. Cihanârâ Begüm 3 Ramazan 1092 de (16
Eylül 1681) vefat etti. Arzusu üzerine Delhi'de. XIV. yüzyılın büyük şeyhlerinden
Nizâmeddin ... 1 1 11 12; G. Yazdani. 'Jahanara', JPHS, II (1913-141. s. 152-169;
H. Beveridge. "Cihan -ârâ Begim", İA, III, 171 ; A S. Bazmee Ansarl. "Djahânârâ
Begam", El2 (İng). II, 378- 379; a.mlf.. 'Cihânârâ Begüm", UDMİ, II, 545- 546; DMF
, 1/2, s.

B Y K L Gat Ve Ansiklopedi

Author: Safa Kılıçlıoğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 65.90 MB
Format: PDF
View: 5373
Download Read Online
Nihayet lS16'da, bütün bu yöre Selim I tarafından Osmanlı devletine katıldı.
Bundan sonra hudut şehri olmaktan çıkan Hısn Mansur'un kalesi bakımsız kaldı,
harap oldu. Türkler resmî yazılarında eski adı kullanmakla beraber, beldeye «
Adıyaman» dediler. XIX. yy. sonlarında kasabanın 8 000 kadar nüfusu
bulunuyordu ve Adıyaman, iyi yolların olmaması yüzünden, dış âlem ile
bağlantısı asgarîye inmiş sapa bir kasaba durumuna düşmüştü. Cumhuriyet devri
başında Malatya iline bağlı ...

Genel T Rk Tarihi

Author: Hasan Celâl Güzel
Publisher:
ISBN:
Size: 26.72 MB
Format: PDF, ePub
View: 960
Download Read Online
330 Hudud'ül Alem, s. 101; Gerdizî, Zeyn ül ahbar, s. 272'den ve Avf î, Camii ül
Hikâyât'tan Şeşen, s. 81, 93. 331 Nagy Szent-Miklos hazinesi hakkında bkz. H. N.
Orkun, Eski Türk Yazıtları, Ankara 1987, s. 375-399. 332 DLT, I, s. 488; Şeşen, s.
28. 333 Sha-t'o'ların burada ele aldığımız devresi hakkında Çin kaynaklarındaki
bilgiler, HTS 218, s. 6153-6155 ve de WHTK 2723, a, b, c, /2724a'da
bulunmaktadır. 334 G. Çandarhoğlu, San Uygurlar ve Kansu Bölgesi Kabileleri.,
14, 76, 77 vd.