Dokuz Yuz Doksan Sekiz Numaral Muh Sebe I Vil Yet I Diy R I Bekir Ve Arab Ve Z L K Diriyye Defteri 937 1530

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 72.94 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 472
Download Read Online
Bes ytiz yigirmi tig Elli yedi biri dokuz ytiz ddrt Ytiz doksan dokuz Mticerredan
Sekiz bin altl ytiz otuz tig Mtislimanan Elli bes bin tig ytiz on yedi iki bin bes ytiz
seksen yedi Sekiz bin ddrt ytiz elli iki Sayyadan ve Kayaclyan Huteba ve E'imme
ve Mii ... Sipahi-zade rt ytiz ktrk yediةUr bin d Mu'af Bes ytiz yetmis bir
Koyuncuyan Ytiz doksan alt1 Ytizon iki Pir-i fani ve A"ma ve Sayil Ytizelli iki
Esktinciyan Ytiz yigirmi alt1 Celttikciyan ma" Rij'esa Bin ddrt ytiz otuz ddrt
Hademe-i Makam-i Ashab-i ...

135 Y Ll K Bir Hazine

Author: Edhem Eldem
Publisher:
ISBN:
Size: 26.67 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6385
Download Read Online
_ , . iii; 3/5" "Wf'yi-Ö'Mfl/,u bil. ,_ f'ý/ıJJL-'İþ uı/ı U'JJAJE'D/ua'óL; :au: . ı Jııııþ'J'ıı J '1 '
J . / »j'f' 'Ü'i'bı/İ; o: ./. ... yüz elli altı lira seksen beş kuruşluk altın bulunduğunun
ifade kılındığı 2- Tedavülde olmayan iki milyon beş yüz otuz bir bin dokuz yüz beş
liralık banknota karşı Banka veznesinde yalnız iki yüz on liralık banknot zuhur
edip mütebakisinden kırk bir bin dokuz yüz seksen iki liralığının Paris Şubesi
hesabına lstanbul'da bir milyon dokuz yüz .rt'ıv ıyı; çi) ,air ' ı ı l I ` , »A/-a'îu J-.fr f/ “1,
1 .

Ke F Z Zun N An Es Mi L K T Bi Ve L F N N

Author: Kâtip Çelebi
Publisher:
ISBN: 9789753332149
Size: 74.55 MB
Format: PDF
View: 7175
Download Read Online
Alî'dir, Kur'ân okuyucu Ca'ferek el-Beyhakî diye tanınmıştır, beş yüz kırk dön
yılında ölmüştür, bu kitap bir cilttir, baş tarafı şöyledir: Hamd, şükredenlerin
hamdini aşan bir hamd halinde, alemlerin Rabb'i olan Allah'a mahsustur..., bu
kitapta Kur'ân'ın ... Et-Tâciyyü fi Ahbâri'd-Devleti'd-Deylemiyye (Deylemî
Devletinin Tarihi Olayları Hakkındaki Er-Tâciyy "Tâc'ın Kitabı")- Yazan Ebû İshâk
lbrâhîm ibn Hilâl es-Sâbî'dir, üç yüz seksen dört yılında ölmüştür, bu kitabı Adudü'
d-devle'nin emriyle ...

Stanbul Su K Lliy T Vak F Su Defterleri K Rk E Me Sular 1 1792 1912

Author: Ahmet Kal'a
Publisher:
ISBN:
Size: 60.65 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7091
Download Read Online
... hissesini sağTre-i mezbûrenün mâlından istîdâne eylediği altmış dokuz bin altı
yUz seksen yedi buçuk guruş deyni mukabelesinde sağTre-i mezbûre Hadîce
Güzîde Hânım'a vefâen ferâğ u kasr-ı yed iderek virilen hâmiş-i temessük kayd
olındı. Fî 1 8 M sene [ 1 ]283 [3 Haziran 1 866] ve fi 21 Mayıs sene [12]82 [2
Haziran 1866] Küçükpazar'da Hoca Hayreddin mahallesinde Oylum ^^^Cj^^v^rJ
^t^^^*^^'^^ hamamı'na bağlı iki masura su Hasan Bey' ve kızının £ i^^^j^^y+C+d
)**'*^**.

Nazm L Hil Fiyy T Terc Mesi

Author: ʻUmar ibn Muḥammad Nasafī
Publisher:
ISBN:
Size: 39.66 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4256
Download Read Online
giriş, dil özellikleri, metin, indeks ʻUmar ibn Muḥammad Nasafī, İbrâhı̂m b. ... (3
) Yacni bir şahş bir cavratı çiftlense, bin üzerine tamâm kabz. ey- lese, bir yıldan
sonra (4) kable'd-duhül talâk virse, ol cavrata lâzım olur, ol elfün mişlinün nişfını
red (5) eylemek, caynını degül, ol yarsınufi zekâtı sakıt ... Meselâ iki yüz dirhemi
olsa, seksen (13) yıl geçse, zekâtın virmese, bizüm kavlumuzda biş dirhem lâzım
olur; Züfer kavlında (14) dört yüz dirhem lâzım olur, huccetüm benüm ana bu ola.

Haftaya Bak

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 52.21 MB
Format: PDF, Docs
View: 1552
Download Read Online
Bizim Ali . ^okuyZ!agü¡dü.l l-OnubUmmdú I banla hesapUn | i tçklmra , 1
hakHatenyer ' yerinden oynar.' TÜRKÍYE Musluman Davos D DAVOSTA
ERBAKAN RÜZGARI Oçûncû islam Biriigi. ET 'Arkadaslar. Biz ne ERBAKAN ve
birkaç gazeteci arkadasiyla yedl- gimiz son yemegi anlatmistim. Ancak Erbakan
in anlatugi bir öyküye hiç de- ginmemistim Носа, bin dokuz yüz seksen 6 Evlül
gOnü. Di^is- leri Bakani Hayretlln Erkmen't TBMM'de gensoru yoluvla nasil
dusürdüklerini nakletmisti.

Opere

Author: Vasile Alecsandri
Publisher:
ISBN:
Size: 27.40 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1186
Download Read Online
... Sublime Porta – Moi – ben Je dis – ben dedim [„eu am zis, zisei“] Piastre Kuruş
- 10 15 Promenade fantastique dans le grand champ des morts,. 1 – bir 2 – ichi [
iki 3 – iuci [üç 4 – diort [drt] 5 – beş 6 – altî [alti] 7 – iedi [yedi] 8 – sechis [sekiz] 9
docuz [dokuz] 10 – on 11 – on-bir [onbir] 20 – irmi [yirmi] 30 – otuz 40 – cîrc [kirk]
50 – elli 60 – altmîș [altmiş 70 – ietmiş (yetmiş 80 – secsîn [seksen 90 – doscan ;
a corectat peste X, doksan] 100 – ius [yüz 1 000 – bin - Le pain – ecmec [ekmek]
 ...

T Rk Dili Ara Tirmalari Yillig I Belleten

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 58.87 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1908
Download Read Online
4ıtl i sakiz tümün (BK 26) - seksen bin b) belirttikleri nesneler arasında bir yakınlık
, birlik olduğunu gösteren asil veya sira sayı sıfatları gramer ilgide bulunduğu
isimlerle çok zaman birleşik şekilde yazılmış ve kelimeler ayrılıkda değil, bir
yerde ... »¥rt : aki şad (KTb 5 1 ) - iki şad : jrm* : bir yıl (KTb 44) - bir yil (BK 30) :
tam : aki ülügi (Ton 4) - iki bölümü : ı^YMT r* : bir ülügi (Ton 4) - bir bölümü : D>
rhT9 : yitinç ay (On 4) - yetinci ay : Nm : akin sü (BK 32) - iki ordu : D>4ıH>* :
tokuzınç ay (KTb ...