Dokuz Yuz Doksan Sekiz Numaral Muh Sebe I Vil Yet I Diy R I Bekir Ve Arab Ve Z L K Diriyye Defteri 937 1530

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 19.92 MB
Format: PDF, ePub
View: 5639
Download Read Online
Bes ytiz yigirmi tig Elli yedi biri dokuz ytiz ddrt Ytiz doksan dokuz Mticerredan
Sekiz bin altl ytiz otuz tig Mtislimanan Elli ... Kila" rtن D Yaylak Otuz bes Bezzaztan
Bir Kura Asiyanha-i Baz ve Gayr Sek Sen iki Cami " Ddrt Hane Mezari" Ur bin dért
... Otuz alt Hammam Déjrt Gebran Mtislimanan Haneha-i Gayr-"Avariz Gebr Ytiz
seksen bir Dokuz bifi altt ytiz ktrk ddrt Sadat لإYigirmi be Mustahfizan Seksen rt
ytiz ...

135 Y Ll K Bir Hazine

Author: Edhem Eldem
Publisher:
ISBN:
Size: 69.99 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4876
Download Read Online
_ , . iii; 3/5" "Wf'yi-Ö'Mfl/,u bil. ,_ f'ý/ıJJL-'İþ uı/ı U'JJAJE'D/ua'óL; :au: . ı Jııııþ'J'ıı J '1 '
J . / »j'f' 'Ü'i'bı/İ; o: . ... mütebakisinden kırk bir bin dokuz yüz seksen iki liralığının
Paris Şubesi hesabına lstanbul'da bir milyon dokuz yüz .rt'ıv ıyı; çi) ,air ' ı ı l I ` ...

Stanbul Su K Lliy T Vak F Su Defterleri K Rk E Me Sular 1 1792 1912

Author: Ahmet Kal'a
Publisher:
ISBN:
Size: 73.25 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 785
Download Read Online
... mâlından istîdâne eylediği altmış dokuz bin altı yUz seksen yedi buçuk guruş
deyni mukabelesinde sağTre-i mezbûre Hadîce Güzîde Hânım'a ... mahallesinde
Oylum ^^^Cj^^v^rJ^t^^^*^^'^^ hamamı'na bağlı iki masura su Hasan Bey' ve
kızının £ i^^^j^^y+C+d)**'*^**. ... Hatice Güzide Hanım'a intikali ve onun da A'yjtc^
ı^^^rt^^yt»^1^^}^^*^ rızasıyla Emin Ağa'ya ferağına dair kayıt. tyft,*1k>f£»» Uf^ti-J
*' C ...

Nazm L Hil Fiyy T Terc Mesi

Author: ʻUmar ibn Muḥammad Nasafī
Publisher:
ISBN:
Size: 66.83 MB
Format: PDF, Docs
View: 2881
Download Read Online
a * * ' * * * 1 f * ****** ****** 28b (l) CJI j l İ ırt'ı 6İSj Cıİ.rt'lİ dJla. ... (3) Yacni bir şahş
bir cavratı çiftlense, bin üzerine tamâm kabz. ey- lese, bir yıldan sonra (4) kable'd-
duhül talâk virse, ol cavrata lâzım ... Yacni (8) bir şahşun iki yüz dirhemi olsa,
anun üzerine yıllar geçse, zekâtın virmese, (9) ol gişiye vâcıb olur değme yıl içün
biş dirhem virmek Züfer kavlında. ... Meselâ iki yüz dirhemi olsa, seksen (13) yıl
geçse, zekâtın virmese, bizüm kavlumuzda biş dirhem lâzım olur; Züfer kavlında (
14) ...

Haftaya Bak

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 78.56 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4455
Download Read Online
TÜRKÍYE Musluman Davos D DAVOSTA ERBAKAN RÜZGARI Oçûncû islam
Biriigi ... Ancak Erbakan in anlatugi bir öyküye hiç de- ginmemistim Носа, bin
dokuz yüz seksen 6 Evlül gOnü. ... rT'"'- S f : SACAH Vehbi Koç'un önerisi yeni
degil.

Opere

Author: Vasile Alecsandri
Publisher:
ISBN:
Size: 27.99 MB
Format: PDF, ePub
View: 5646
Download Read Online
1 – bir 2 – ichi [iki 3 – iuci [üç 4 – diort [drt] 5 – beş 6 – altî [alti] 7 – iedi [yedi] 8 –
sechis [sekiz] 9 – docuz [dokuz] 10 – on 11 ... 70 – ietmiş (yetmiş 80 – secsîn [
seksen 90 – doscan ; a corectat peste X, doksan] 100 – ius [yüz 1 000 – bin - Le
pain ...

T Rk Dili Ara Tirmalari Yillig I Belleten

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 65.89 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5280
Download Read Online
4ıtl i sakiz tümün (BK 26) - seksen bin b) belirttikleri nesneler arasında bir yakınlık
, birlik olduğunu gösteren asil veya sira sayı sıfatları ... Göytürk yazıtlarında sayı
sıfatı ile isimlerin ayrı ayrı yazılması hallerine az rasgeliyoruz bunlar imlâ
yanlışlıklarıdır: : 4>¥D : 4ı$> i ... yatmiş ar (KTb 12) - yetmiş dögüşçü, asker : rwm :
yati yüz ar (KTb 13) - yeti yüz asker, dögüşçü : »¥rt : aki şad (KTb 5 1 ) - iki şad :
jrm* : bir yıl (KTb 44) - bir yil (BK 30) : tam : aki ülügi (Ton 4) - iki bölümü : ı^YMT r*
: bir ülügi ...